top of page

STATUT
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

Statut niniejszy zawiera tekst przyjęty przez Walne Zgromadzenie
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 12 marca 2016 r. 
zmieniony w stosunku do pierwotnej wersji, uchwalonej przez Zgromadzenie Założycielskie KTPN 14 listopada 1987 r., 
ze zmianami uchwalonymi w dniu 20 marca 1993 r. 

 

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Societas Scientiarum ac Litterarum Calisiensis) zwane w dalszych postanowieniach „Towarzystwem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

Artykuł 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą miasto Kalisz.

 

Artykuł 3

Towarzystwo, stanowiąc samorządne i dobrowolne zrzeszenie naukowe, opiera swoją działalność

na pracy społecznej ogółu członków.
 

Artykuł 4

Towarzystwo działa zgodnie z porządkiem prawnym i konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


Artykuł 5

KTPN ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, oświaty i kultury, prowadzenie regionalnych badań naukowych,

w szczególności dotyczących Wielkopolski południowo-wschodniej (czyli regionu pozostającego w historycznym, kulturowym, społecznym oraz gospodarczym oddziaływaniu Kalisza) w zakresie różnych gałęzi nauki, a także działanie

na rzecz aktywizacji ochrony zabytków.

 

Artykuł 6

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie komisji,

 • organizowanie pracowni naukowych i technicznych,

 • prowadzenie księgozbiorów naukowych,

 • prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • realizowanie prac naukowo-badawczych i popularnonaukowych, ekspertyz oraz prac wydawniczych,

 • organizowanie konferencji, sesji i posiedzeń naukowych, popularnonaukowych oraz seminariów, sympozjów i paneli, jak również urządzanie odczytów i wykładów,

 • urządzanie wystaw i pokazów cennych zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki oraz zabytków kultury,

 • organizowanie wycieczek naukowych,

 • udzielanie pomocy zbieraczom regionaliów, pamiątek historycznych i materiałów naukowych, gromadzenie własnych kolekcji,

 • współdziałanie z regionalnymi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i udzielanie im pomocy w zakresie określonym pracami Towarzystwa,

 • prowadzenie działalności gospodarczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • inicjowanie i organizowanie zainteresowań i działań społecznych na rzecz nauki, ochrony dóbr kultury i regionu,

 • podejmowanie akcji popularyzujących sprawy regionu, szczególnie w ujęciu naukowym,

 • udzielanie pomocy finansowej i przyznawanie nagród w związku z działalnością naukową, a także fundowanie stypendiów.

 

 

Artykuł 7

Towarzystwo współpracuje z organizacjami i instytucjami naukowymi oraz szkołami wyższymi i instytucjami kulturalno-oświatowymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Szczególnie blisko Towarzystwo współpracuje z regionalnymi towarzystwami naukowymi i kulturalnymi.
Towarzystwo przystępuje do odpowiednich krajowych i zagranicznych stowarzyszeń osób prawnych. O przystąpieniu decyduje Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwykłą większością głosów.

 

 

 

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Artykuł 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
rzeczywistych,
honorowych,
wspierających.

 

 

Artykuł 9

Członkiem rzeczywistym może zostać osoba pełnoletnia pracująca naukowo i wykazująca się wynikami tej pracy oraz artysta lub działacz pracujący na polu upowszechniania nauki i kultury, pragnący wnieść swój wkład

w urzeczywistnienie celów Towarzystwa – po złożeniu pisemnej deklaracji, podpisanej przez dwóch wprowadzających członków Towarzystwa i po przyjęciu przez Zarząd.

 

Artykuł 10

Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby wybitnie zasłużone na polu nauki, zwłaszcza dla Kalisza,

Wielkopolski południowo-wschodniej (w rozumieniu Artykułu 6) oraz Towarzystwa.

Godność tę nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

Artykuł 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, deklarujące poparcie dla statutowych celów Towarzystwa

i udzielające mu merytorycznego i finansowego wsparcia. Nabycie członkostwa następuje na podstawie zgłoszenia pisemnego, przyjętego przez Zarząd.

 

Artykuł 12

Członkowie rzeczywiści i honorowi mają prawo:

 • brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem stanowiącym,

 • wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,

 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,

 • przedstawiać Zarządowi kandydatów na członków honorowych,

 • działać w komisjach i pracowniach oraz korzystać ze zbiorów Towarzystwa,

 • przedstawiać na posiedzeniach komisji i pracowni prace własne oraz osób trzecich,

 • brać udział w odczytach i wykładach urządzanych przez Towarzystwo,

 • korzystać z instytucji, urządzeń i imprez Towarzystwa,

 • publikować w wydawnictwach Towarzystwa własne prace naukowe i popularnonaukowe, przyjęte przez Komisję Wydawniczą.

 

Artykuł 13

Członkowie wspierający mają prawo:

 • brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym,

 • brać udział w odczytach i wykładach urządzanych przez Towarzystwo,

 • korzystać z instytucji, urządzeń i imprez Towarzystwa,

 • korzystać z rezultatów prac badawczych Towarzystwa.

Artykuł 14

Każdy członek jest obowiązany:

 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

 • realizować cele Towarzystwa, między innymi poprzez aktywny udział w jego pracach,

 • regularnie płacić składki członkowskie (nie dotyczy to członków honorowych),

 • przyczyniać się do powiększania majątku Towarzystwa.

 

 

Artykuł 15

Członkiem Towarzystwa przestaje być, kto:
zawiadomi pisemnie Zarząd o wystąpieniu z Towarzystwa,
zostanie skreślony za zaleganie w opłacaniu składki członkowskiej przez okres jednego roku – mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, chyba, że Zarząd uzna sytuację za usprawiedliwioną wyjątkowymi okolicznościami,
zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych,
zostanie skreślony prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
Od uchwały o skreśleniu z listy członków przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

 

 


WŁADZE TOWARZYSTWA

 

Artykuł 16

Władzami Towarzystwa są:
Walne Zgromadzenie
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński.
Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że ¾ obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków rzeczywistych i honorowych Towarzystwa uchwali jawność głosowania.

Artykuł 17

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie wyborcze odbywa się co cztery lata, zaś sprawozdawcze co roku.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad nie później, niż na 14 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje:

 • z własnej inicjatywy,

 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 • na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Towarzystwa – nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania.

 

 

Artykuł 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie programu działalności Towarzystwa,

 • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz osobno Prezesa Towarzystwa,

 • uchwalanie regulaminów działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 • przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd,

 • nadawanie godności członka honorowego,

 • ustalanie wysokości składek członkowskich,

 • podejmowanie uchwał w sprawach o szczególnym znaczeniu,

 • uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa,

 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

Artykuł 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania i w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych członków, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

 

Artykuł 20

Zarząd składa się z 15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w jego skład wchodzi tez osobno

wybrany prezes Towarzystwa.
Zarząd wybiera spośród siebie trzech wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
Dla prawomocności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej 8 członków Zarządu, w tym prezesa

lub jednego z wiceprezesów.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących podczas kadencji,

w liczbie nie przekraczającej 1/5 wybranego składu Zarządu.
Zarząd zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz na kwartał.

Artykuł 21

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 • tworzenie i rozwiązywanie komisji oraz organizowanie pracowni naukowych i technicznych, jak również ustalanie regulaminów ich działania,

 • sprawowanie kontroli nad działalnością placówek Towarzystwa oraz jego komisji i pracowni,

 • powołanie biura Towarzystwa oraz ustalenie regulaminu jego działania,

 • zarządzanie majątkiem i sprawami Towarzystwa w ramach budżetu i wytycznych uchwalonych przez Walne Zgromadzenie,

 • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań oraz projektów programu działalności i budżetu na każdy rok kalendarzowy,

 • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków honorowych,

 • przyjmowanie i skreślanie członków rzeczywistych i wspierających,

 • występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się działalnością członków i pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi i nagrodami,

 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 • wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Towarzystwa.

Artykuł 22

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Komisja wybiera spośród swego grona przewodniczącego.
Do zadań Komisji należy coroczna kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności:

 • kontrola jego gospodarki finansowej, kasy, ksiąg kasowych i dokumentów,

 • kontrola opłacania składek członkowskich,

 • składanie sprawozdań wraz z odpowiednimi wnioskami Walnemu Zgromadzeniu.

 

 

 

Artykuł 23

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i dwóch zastępców członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Zastępcy członków zastępują odpowiednich członków Sądu podczas orzekania, gdy ci nie mogą brać udziału

w rozpatrywaniu sprawy z powodu choroby, konfliktu interesów albo innych ważnych przyczyn.
Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego.
Sąd orzeka w pełnym składzie. O ewentualnym zastępstwie członka Sądu w sytuacji, o której mowa w punkcie 1,

decyduje przewodniczący Sądu. Jeżeli przewodniczący Sądu nie może pełnić swej funkcji, pozostali członkowie Sądu

i ich zastępcy mogą wybrać osobę pełniącą tymczasowo obowiązki przewodniczącego Sądu.

Osoba ta winna być członkiem Sądu.
 

Do kompetencji Sądu należy:
rozstrzyganie sporów i konfliktów pomiędzy członkami Towarzystwa, jak również między nimi a władzami Towarzystwa,
wypowiadanie się co do oceny postępowania członków, niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub sprzecznego

z założeniami Statutu Towarzystwa,

Orzekając o winie członka Towarzystwa Sąd wymierza następujące sankcje:

 • upomnienie,

 • zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

 • skreślenie z listy członków.

 

Od postanowienia Sądu Koleżeńskiego członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

MAJĄTEK, FUNDUSZE I GOSPODARKA 
FINANSOWA TOWARZYSTWA

Artykuł 24

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze Towarzystwa składają się:

 • składki członkowskie,

 • dotacje,

 • darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,

 • wpływy z tytułu działalności statutowej.

Artykuł 25

Fundusze Towarzystwa przeznaczone są na cele związane z realizacją jego zadań.

Artykuł 26

Nabywanie, sprzedaż i obciążanie majątku nieruchomego następuje na podstawie uchwały Zarządu.
Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmuje prezes lub wiceprezes oraz skarbnik, względnie osoby przez nie upoważnione, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Artykuł 27

Gospodarka finansowa Towarzystwa prowadzona jest w ramach uchwalonego przez Walne Zgromadzenie

rocznego programu pracy i budżetu.

 

 

 


ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE 
TOWARZYSTWA

Artykuł 28 

Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, może uchwalić zmianę Statutu, jak również rozwiązanie i likwidację Towarzystwa, gdy za taką uchwałą opowie się ponad połowa członków rzeczywistych i honorowych Towarzystwa. W razie braku quorum w wyznaczonym terminie Zgromadzenia uchwała w tym przedmiocie zapaść może większością 
¾ głosów przy obecności co najmniej ¼ ogółu członków rzeczywistych i honorowych w drugim terminie Zgromadzenia, który wyznacza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od terminu pierwszego.

Artykuł 29

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

Artykuł 30

Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku 
Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

bottom of page